विभाग :- भू विभाग-1

विभाग प्रमुखाचे नाव श्री.प्रशांत पाटील
पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ई-मेल dyceoland@pcntda.org.in
संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६००१
Ext.No. ११०१

भू विभाग-1

पेठ क्र. 1 ते 10, 21 ते 28, 34 ते 38, BDC, ADC व 12.5%

  1. भूसंपादनप्रकरणीकामकाज
  2. 12.5% जमीनपरतावादेणे
  3. भूवाटपनियमावली 1973 नुसारभूखंडविक्री (रहिवासी / शैक्षणिक / औद्योगिक / वाणिज्य)
  4. भूखंडहस्तांतरणासपरवानगीदेणे
  5. वारसनोंद
  6. कर्जासाठीनाहरकतदेणे
  7. वकीलपॅनलनियुक्ती
  8. विभागाशीसंबंधीतन्यायालयीनप्रकरणेहाताळणे
  9. जागातात्पुरत्यास्वरुपातभाडयानेदेणे.

पिंपरी चिंचवड नवे टाऊन डेव्हलपमेंट © 2017