News

News

Sr No Title News
1 Declaration of intention to prepare revised development plan for Pimpri Chinchwad New Town Development Authority as per section 23 read with section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 View News
2 कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार यांची नियुक्ती करण्याबाबत View News
3 Appointment of Retired Officers on Contract basis View News
4 Terms and Conditions for allotment of Shops, Constructed by PCNTDA in sector 4,On lease basis View News
5 Terms and Conditions for allotment of Multipurpose Hall , Constructed by PCNTDA in sector 4,On lease basis View News
6 Terms and Conditions for allotment of 6 shops , Constructed by Authority in sector 4,On lease basis View News
7 Appointment of Retired Officers on Contract basis View News
8 Terms and Conditions for allotment of 8 shop , Constructed by Authority in sector 4,On lease basis View News
9 कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या व सन २०१८ साठी प्राधिकरणाकडे सराव करू इच्छिणाऱ्या आर्किटेक्ट यांची यादी View News
10 सन २०१८ साठी प्राधिकरणातील नोंदणीकृत सर्व्हेअर / स्ट्रक्टरल इंजिनिर्स / प्लंबरर्स यांची यादी View News
11 Public Appeal for purchasers of sub plot in plot no.1 from sector 6 of PCNTDA Moshi View News
12 निवासी भूखंड वाटप योजना 2018, ई-निविदा सुचना क्र.6 ते 28 व 29 ते 43 दि.14/2/2018 अन्वये यशस्वी निविदाधाकरांची यादी. View News
13 प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करणेबाबत तिसरी मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) View News
14 प्राधिकरणातील वाहनतळ भूखंड भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचना (निविदा सुचना क्र.44 ते 49) View News
15 प्राधिकरणातील शैक्षणिक प्रयोजनाचे भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर विक्री करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्तींचे माहितीपत्रक View News
16 प्राधिकरणातील विविध पेठांतील निवासी भूखंड भाडेपट्टयाने वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ जाहिराता View News
17 प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना View News
18 प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) View News
19 प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचनाा View News
20 निवासी भुखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत वाढीव मुदतवाढ सुचना View News
21 प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकराराने देण्याच्या निविदेच्या अटी व शर्तीबाबत माहितीपत्रक सन 2017-18 View News
22 प्राधिकरणातील विविध पेठांमधील निवासी प्रयोजनासाठी आरक्षित अनुसुचित जाती (नवबौध्द सह) (S.C), अनुसुचित जमाती (S.T), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि अपंग व खुल्या प्रवर्गासाठी भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती सह माहितीपत्रक View News
23 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यालयातील जुने फर्निचर/साहित्याची लिलावाव्दारे विक्री जाहिर लिलाव सुचना View News
24 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील दुसऱ्या मजल्यावरील उपहारगृह / कँन्टीन निविदेबाबतचे निवेदन View News
25 अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण/Unauthorized structure regularisations विषयक जाहीर प्रकटन व धोरण व अर्ज View News
26 Official Message: Enclosure to Revised Procedure For Transfer Of Land Alloted Under 12.5% Scheme. View News

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris