नियोजन विभाग

विभाग प्रमुखाचे नाव श्री. मधुकर देवडे
पदनाम मुख्य रचनाकार
ई-मेल cp@pcntda.org.in
संपर्कक्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६००५
Ext No. - १५०१

विभाग :-

प्राधिकरण क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी संपादनाखाली असलेल्या क्षेत्राचे 1 ते 42 सेक्टर व 4 मध्यवर्ती सुविधा केंद्र यामध्ये नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक सेक्टर चे क्षेत्र साधारणत: 40 ते 50 हेक्टर इतके आहे.

प्राधिकरणाचे नियोजन विभागाकडून खालीलप्रमाणे कामे केली जातात.

  1. नियोजित बांधकामांना बांधकाम परवानगी, जोते तपासणी व बांधकाम पूर्णत्व/भोगवटा मंजूर करणे.
  2. विकास योजनेमध्ये झालेल्या बदलाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 अन्वये प्रस्ताव तयार करुन त्याबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव शासन मान्यतेस सादर करणे.
  3. रेखांकन प्रमाणपत्र तयार करणे.
  4. प्राधिकरणाच्या विकास योजनेनुसार पेठांचे अभिन्यास तयार करुन मा. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 115 नुसार मान्यता घेणे.
  5. प्राधिकरणाच्या सुधारीत विकास योजनेसंबंधीची कामकाज पाहणे.
  6. अतिक्रमण प्रकरणात झोनल अधिकारी यांनी अपेक्षिलेल्या माहितीबाबत मार्गदर्शन करणे व अभिप्राय देणे.

पिंपरी चिंचवड नवे टाऊन डेव्हलपमेंट © 2017