स्थळ दर्शक नकाशा

पेठ क्र. १२ , येथील प्रस्तावित गृहयोजनेची जागा