ई-निविदा

image

ई-निविदा

निविदा
Mechanized & Manual daily Cleaning of PCNTDA Administrative building including open premises and Maintaining Garden etc. (Eng B-04).
Construction of Garden at Sector No.3 and Sector No.4 Indrayani Nagar (2nd Call)
प्राधिकरण पेठ क्र.38 मधील प्राधिकरण बाझार येथील नव्याने उभारण्यात आलेल्या रस्त्यावर LED दिवे बसविणेबाबतची व्दितीय मुदतवाढ सुचना (विद्युत)
प्राधिकरणामार्फत‍ विक्री करीता काढण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक आणि रहिवासी भुखंडामधून जाणारी उच्चदाब वाहिनी तसेच विद्युत उपकरणे स्थलांतरीत करणेबाबतची व्दितीय मुदतवाढ सुचना (विद्युत)
Re CSC-CSD of Construction of Affordable Housing Project 1789 EWS and 783 LIG Dwelling Units in Sector 12 of PCNTDA e-Tender No. -B-1/C06/2017-18
Re CSC-CSD of Construction of Affordable housing project 1528 EWS and 783 LIG dwelling units in sector 12 of PCNTDA E tender No. B-1/C07/2017-18
प्रथम मुदतवाढ : निविदा सूचना क्रं 23 - प्राधिकरण पेठ क्रं.10 मधील पाण्याच्या टाकीच्या बाजुच्या रस्त्याकरीता दिवे बसविणेबाबत
नोटीस नाव:- टेंडर नोटीस Engg/B-03 For 2017-18 अंतर्गत ई निविदा क्र. : B-1/C06/2017-18 आणि ई निविदा क्र. B-1/C07/2017-18 करीता शुद्धीपत्रक
Pcntda Advt-1 – पेठ क्र.3 व 4 बगीचा तयार करणेबाबत जाहिरात (E-Tender Notice No.Engg-A for 2017-2018) 1st Extension
Pcntda Advt-2- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील प्रस्तावित गृहयोजना राबविणेकरीता ई-निविदा मागविणेबाबत जाहिरात.
निविदा संच : विकास प्राधिकरणातील पेठ क्रं.38 प्राधिकरण बाज़ार जवळ नव्याने तयार झालेल्या रस्त्यावर LEDदिवे लावणेबाबत
निविदा संच : विकास प्राधिकरणातील पेठ क्रं.10 पाण्याच्या टाकी जवळ नव्याने तयार झालेल्या रस्त्यावर LED दिवे लावणेबाबत
E-Tender Notice No. Elect/22. Providing and fixing LED Street light for newly constructed road at sector 38 near Pradhikaran Bazar.
E-Tender Notice No.23. AMC for Baggage scanner (Comprehensive) in Administrative building at PCNTDA Akurdi, for the period of 3 year.
E-Tender Notice No.23 for 2017-2018 (1st call)
Tender Notice for Construction of Affordable Housing Project 1528 EWS and 783 LIG Dwelling Units in sector 12 of PCNTDA
Tender document Volume 1 of Construction of Affordable Housing Project 1528 EWS and 783 LIG Dwelling Units in sector 12 of PCNTDA
Tender document Volume 2 of Construction of Affordable Housing Project 1528 EWS and 783 LIG Dwelling Units in sector 12 of PCNTDA
Tender Notice for Construction of Affordable Housing Project 1789 EWS and 783 LIG Dwelling Units in sector 12 of PCNTDA
Tender document Volume 1 of Construction of Affordable Housing Project 1789 EWS and 783 LIG Dwelling Units in sector 12 of PCNTDA
Tender document Volume 2 of Construction of Affordable Housing Project 1789 EWS and 783 LIG Dwelling Units in sector 12 of PCNTDA
ई-निविदा सुचना क्रमांक भू- 6 ते 28 सन 2017-18
ई-निविदा सुचना क्रमांक भू- 29ते 43 सन 2017-18
निविदा सूचना : प्राधिकरणा मार्फत विक्री करीता काढण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक आणि रहिवासी भुखंडामधून जाणारी उच्चदाब वाहिनी तसेच विद्युत उपकरणे स्थलांतरीत करणेबाबात
निविदा संच : प्राधिकरणा मार्फत विक्री करीता काढण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक आणि रहिवासी भुखंडामधून जाणारी उच्चदाब वाहिनी तसेच विद्युत उपकरणे स्थलांतरीत करणेबाबात
निविदा सूचना : प्राधिकरणाचे प्रशासकीय इमारतीतील A Wing, वाहनतळ व इमारती परिसरामध्ये CCTV कॅमेरांची उभारणी करणेबाबत
निविदा संच : प्राधिकरणाचे प्रशासकीय इमारतीतील A Wing, वाहनतळ व इमारती परिसरामध्ये CCTV कॅमेरांची उभारणी करणेबाबत
निविदा संच : विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीतील Baggage scanner व इतर सुरक्षा यंत्रणेकरीता Comprehensive देखभाल दुरुस्तीसाठी एजन्सी नियुक्ती करणेबाबात
निविदा सूचना : विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीतील Baggage scanner व इतर सुरक्षा यंत्रणेकरीता Comprehensive देखभाल दुरुस्तीसाठी एजन्सी नियुक्ती करणेबाबात
ई निविदा सुचना क्र: Eng-A/06 For. 2017-2018
फेरनिविदा सुचना सन 2017-2018 जनसंपर्क विभाग (तृतीय व अंतिम मुदतवाढ)
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आकुर्डी पुणे-44 येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील कॅन्टीन / उपहारगृह मासिक भाडेकराराने देणे.
निविदा संच :- प्राधिकरण कार्यालय तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे निवासस्थान येथील वातानुकुलीत यंत्रणेचा Comprehensive देखभाल व दुरुस्तीच्या काम करणेबाबत
निविदा सुचना :- प्राधिकरण कार्यालय तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे निवासस्थान येथील वातानुकुलीत यंत्रणेचा Comprehensive देखभाल व दुरुस्तीच्या काम करणेबाबत
ई निविदा सुचना क्र.17 / 2017-2018 (विद्युत)
ई निविदा सुचना क्र.11 / 2017-2018 (विद्युत)
ई निविदा सुचना क्र.017 सन 2017-2018 (विद्युत)
निविदा सुचना क्र.02 सन 2017-2018 :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आकुर्डी पुणे-44 येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील कॅन्टीन / उपहारगृह मासिक भाडेकराराने देणे.
प्राधिकरण कार्यालयास कंत्राटी लिपीक / संगणकचालक व कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याकरिता ई निविदा नोटीसी.
प्राधिकरण कार्यालयास कंत्राटी लिपीक / संगणकचालक व कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याबाबचा निविदा पूर्व बैठकीचा अहवाल Admn-1 & Admn-2 (Pribid)
शुध्दीपत्रक - प्राधिकरण कार्यालयास कंत्राटी लिपीक / संगणकचालक व कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याबाबत Admn-1 & Admn-2
निवेदन प्राधिकरण कार्यालयास कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याबाबची ई-निविदेसाठी प्रथम मुदतवाढ
निवेदन ,कंत्राटी ड्रायव्हर निविदा 2017, ची व्दितीय व अंतिम मुदतवाढ

पिंपरी चिंचवड नवे टाऊन डेव्हलपमेंट © 2017