खुले प्रदर्शन केंद्र (PIECC)

किसान प्रदर्शन २०१९

किसान प्रदर्शन २०१७

नविन प्रशासकीय इमारत पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण , आकुर्डी

पेठ ३० व ३२ वाल्हेकरवाडी - गृहप्रकल्प योजना

किसान प्रदर्शन

आणखी पहा

बातम्या

 • EWS प्रवर्गातील विजयी उमेदवाराची यादी
  LIG प्रवर्गातील विजयी उमेदवाराची यादी
  प्राधिकरण पेठ क्र . १२ येथील 3317 EWS आणि 1566 LIG करीताची लॉटरी प्रक्रीया सुरु झाली आहे . अधिक माहितीकरीता येथे क्लिक करा .
  प्राधिकरण पेठ क्र . १२ येथील 3317 EWS आणि 1566 LIG करीताची लॉटरी प्रक्रीया मुदतवाढीबाबत, अधिक माहितीकरीता येथे क्लिक करा.
 • कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादूर्भाव रोखणे तसेच कोरोना विषाणू रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी प्राधिकरण कार्यालयात नागरिकांना प्रवेश बंद करण्याबाबत. अधिक वाचा...
 • महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अनवये फेरबदल अधिक वाचा...
 • महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम ,1966 चे कलम 23 सह कलम 38 नुसार पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राची सुधारीत विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर करणेबाबत अधिक वाचा...
 • कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार यांची नियुक्ती करण्याबाबत अधिक वाचा...
 • करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील पेठ क्र ४ मधील दुकानांचे निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील पेठ क्र ४ मधील बहुउद्देशीय हॉल निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील पेठ क्र. ४ मधील ६ दुकाने निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती अधिक वाचा...
 • करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील पेठ क्र. ४ मधील ८ दुकाने निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती अधिक वाचा...
 • कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या व सन २०१८ साठी प्राधिकरणाकडे सराव करू इच्छिणाऱ्या आर्किटेक्ट यांची यादी अधिक वाचा...
 • सन २०१८ साठी प्राधिकरणातील नोंदणीकृत सर्व्हेअर / स्ट्रक्टरल इंजिनिर्स / प्लंबरर्स यांची यादी अधिक वाचा...
 • पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पेठ क्रं ०६ ,भूखंड क्रं. १ मधील प्लॉट खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना जाहीर आवाहन अधिक वाचा...
 • निवासी भूखंड वाटप योजना 2018, ई-निविदा सुचना क्र.6 ते 28 व 29 ते 43 दि.14/2/2018 अन्वये यशस्वी निविदाधाकरांची यादी. अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करणेबाबत तिसरी मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील वाहनतळ भूखंड भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचना (निविदा सुचना क्र.44 ते 49) अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील शैक्षणिक प्रयोजनाचे भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर विक्री करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्तींचे माहितीपत्रक अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांतील निवासी भूखंड भाडेपट्टयाने वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ जाहिराता अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचनाा अधिक वाचा...
 • निवासी भुखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत वाढीव मुदतवाढ सुचना अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकराराने देण्याच्या निविदेच्या अटी व शर्तीबाबत माहितीपत्रक सन 2017-18 अधिक वाचा...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांमधील निवासी प्रयोजनासाठी आरक्षित अनुसुचित जाती (नवबौध्द सह) (S.C), अनुसुचित जमाती (S.T), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि अपंग व खुल्या प्रवर्गासाठी भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती सह माहितीपत्रक अधिक वाचा...
 • पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यालयातील जुने फर्निचर/साहित्याची लिलावाव्दारे विक्री जाहिर लिलाव सुचना अधिक वाचा...
 • पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील दुसऱ्या मजल्यावरील उपहारगृह / कँन्टीन निविदेबाबतचे निवेदन अधिक वाचा...
 • अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण/ Unauthorized structure regularisations विषयक जाहीर प्रकटन व धोरण व अर्ज अधिक वाचा...
 • अधिकृत संदेश: 12.5% ​​योजने अंतर्गत वितरित केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी सुधारित प्रकल्पाची जागा. अधिक वाचा...

Copyright@2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris