Latest News

 • In Lieu of Public Safety and to avoid the Spread of COVID-19, PCNTDA has been Closed For citizens. Citizens Can Get in touch with the office via E-mail. More Details...
 • Modification under section 37 (1) of Maharashtra Region and town planning Act. 1966 More Details...
 • Declaration of intention to prepare revised development plan for Pimpri Chinchwad New Town Development Authority as per section 23 read with section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 More Details...
 • कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार यांची नियुक्ती करण्याबाबत More Details...
 • Appointment of Retired Officers on Contract basis More Details...
 • Terms and Conditions for allotment of Shops, Constructed by PCNTDA in sector 4,On lease basis More Details...
 • Terms and Conditions for allotment of Multipurpose Hall , Constructed by PCNTDA in sector 4,On lease basis More Details...
 • Terms and Conditions for allotment of 6 shops , Constructed by Authority in sector 4,On lease basis More Details...
 • Appointment of Retired Officers on Contract basis More Details...
 • Terms and Conditions for allotment of 8 shop , Constructed by Authority in sector 4,On lease basis More Details...
 • कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या व सन २०१८ साठी प्राधिकरणाकडे सराव करू इच्छिणाऱ्या आर्किटेक्ट यांची यादी More Details...
 • सन २०१८ साठी प्राधिकरणातील नोंदणीकृत सर्व्हेअर / स्ट्रक्टरल इंजिनिर्स / प्लंबरर्स यांची यादी More Details...
 • Public Appeal for purchasers of sub plot in plot no.1 from sector 6 of PCNTDA Moshi More Details...
 • निवासी भूखंड वाटप योजना 2018, ई-निविदा सुचना क्र.6 ते 28 व 29 ते 43 दि.14/2/2018 अन्वये यशस्वी निविदाधाकरांची यादी. More Details...
 • प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करणेबाबत तिसरी मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) More Details...
 • प्राधिकरणातील वाहनतळ भूखंड भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचना (निविदा सुचना क्र.44 ते 49) More Details...
 • प्राधिकरणातील शैक्षणिक प्रयोजनाचे भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर विक्री करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्तींचे माहितीपत्रक More Details...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांतील निवासी भूखंड भाडेपट्टयाने वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ जाहिराता More Details...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना More Details...
 • प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) More Details...
 • प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचनाा More Details...
 • निवासी भुखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत वाढीव मुदतवाढ सुचना More Details...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकराराने देण्याच्या निविदेच्या अटी व शर्तीबाबत माहितीपत्रक सन 2017-18 More Details...
 • प्राधिकरणातील विविध पेठांमधील निवासी प्रयोजनासाठी आरक्षित अनुसुचित जाती (नवबौध्द सह) (S.C), अनुसुचित जमाती (S.T), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि अपंग व खुल्या प्रवर्गासाठी भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती सह माहितीपत्रक More Details...
 • पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यालयातील जुने फर्निचर/साहित्याची लिलावाव्दारे विक्री जाहिर लिलाव सुचना More Details...
 • पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील दुसऱ्या मजल्यावरील उपहारगृह / कँन्टीन निविदेबाबतचे निवेदन More Details...
 • अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण/ Unauthorized structure regularisations विषयक जाहीर प्रकटन व धोरण व अर्ज More Details...
 • अधिकृत संदेश: 12.5% ​​योजने अंतर्गत वितरित केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी सुधारित प्रकल्पाची जागा. More Details...

Citizens Communication