लेखा व वित्त विभाग

विभाग :-लेखा व वित्त विभाग

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्री.भगवान घाडगे
2) पदनाम मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
3) ई-मेल cafo@pcntda.org.in
4)संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००.०२०-२७१६६००७
Ext.No. १६१३

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे या विभागाचे विभागप्रमूख आहेत . (सर्व विभागांकडून प्राप्त झालेल्या नस्तींवर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे अभिप्राय घेतल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केल्या जातात .)

विभागाची कार्य

 1. वेतन देयके तयार करणे
 2. जमा/खर्च लेखा तयार करणे
 3. धनादेशाद्वारे प्रदान-
  • कंत्राटदारांच्या देय रकमा
  • वेतन
  • अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी
  • इतर किरकोळ खर्च
 4. कार्यालय व कर्मचारी यांचे आयकर परीगणना व त्रैमासिक व वार्षिक विवरणपत्रे सादर करणे.
 5. अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी चा लेखा ठेवणे.
 6. सर्व विभागांच्या देयकांची छाननी करणे
 7. वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे.
 8. सर्व मुदत ठेवींचे कामकाज पहाणे.(प्राधिकरण निधी, घसारा निधी,अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी )
 9. लेखा परीक्षण अहवालासंदर्भात समन्वयाचे कामकाज करणे.
 10. ई-टेंडर :- लेखाविषयक संबंधीत कामकाज पहाणे.
 11. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यालयातील लेखा व वित्तविषयक कामकाज पहाणे..
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्री भगवान घाडगे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
श्रीमती दिपाली बो-हाडे लेखाधिकारी
श्री गोविंद कुंभार सहाय्यक लेखाधिकारी
श्री प्रवीण कुंभार उपलेखापाल
श्रीमती भुमिका देशमुख उपलेखापाल
श्री गोविंद कांदळकर मजदूर
श्रीमती सविता भांगे मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris