प्रशासन व भांडार विभाग

विभाग :- प्रशासन व भांडार

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्रीमती आशाराणी पाटील
2) पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3) ई-मेल dyceoadmin@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२० - २७१६६००० ,०२० -२७१६६००२
Ext.No. १२०१

प्रशासन विभागाची कामे

 1. कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ ते ४ मधील रिक्त पदे सरळसेवेने पदोन्नतीने भरणे.
 2. नियमानुसार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या करणे.
 3. प्राधिकरणाच्या स्थायी आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा प्रवेश नियम तयार करणे.
 4. गोपनीय अहवाल अद्यावत ठेवणे, सेवाजेष्ठता याद्या प्रसिध्द करणे.
 5. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी कर्ज, , संगणक कर्ज, वाहनकर्ज या सुविधा पुरविणे.
 6. प्राधिकरणामधील वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रशासकीय व आस्थापनाविषयक सर्व बाबीचे कामकाज.
 7. 12 व 24 वर्षाच्या सेवेनंतर अधिकारी व कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगती येाजनेचा लाभ देणे.
 8. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या देणे.
 9. बिंदु नामावली तयार करणे व संबंधित प्राधिकरणाकडून तपासून घेणे.
 10. आवश्यकता भासल्यास कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेणे.

भांडार विभागाची कामे

 1. कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखनसामुग्री साहित्याची खरेदी करणे, विभागांना पुरवठा करणे .
 2. कार्यालयीन वापरासाठी खाजगी वाहने उपलब्ध करून घेणे.
 3. प्राधिकरणाच्या कार्यालयीन वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. झेरॉक्स, प्रिंटर्स दुरुस्तीबाबतची कामे करणे.
 4. कार्यालयास आवश्यक फॉर्म, रजिस्टर्स, पुस्तके यांची छपाई करून देणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती आशाराणी पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री अनिल जाधव शिपाई
श्री अनिल शिंदे शिपाई
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती आशाराणी पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(अतिरिक्त कार्यभार)
श्री राजन एरम सेवानिवृत्त
श्रीमती लक्ष्मीबाई लोट मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris