प्रशासन विभाग

विभाग :प्रशासन

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्री अभिषेक देशमुख
2) पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3) ई-मेल dyceoadmin@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६००२
Ext.No. १२०१.

प्रशासन विभागाची कामे

  1. कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ ते ४ मधील रिक्त पदे सरळसेवेने पदोन्नतीने भरणे.
  2. नियमानुसार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या करणे.
  3. प्राधिकरणाच्या स्थायी आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा प्रवेश नियम तयार करणे.
  4. गोपनीय अहवाल अद्यावत ठेवणे, सेवाजेष्ठता याद्या प्रसिध्द करणे.
  5. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी कर्ज, , संगणक कर्ज, वाहनकर्ज या सुविधा पुरविणे.
  6. प्राधिकरणामधील वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रशासकीय व आस्थापनाविषयक सर्व बाबीचे कामकाज.
  7. 12 व 24 वर्षाच्या सेवेनंतर अधिकारी व कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगती येाजनेचा लाभ देणे.
  8. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या देणे.
  9. बिंदु नामावली तयार करणे व संबंधित प्राधिकरणाकडून तपासून घेणे.
  10. आवश्यकता भासल्यास कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्री अभिषेक देशमुख उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री अनिल जाधव शिपाई
श्री अनिल शिंदे शिपाई

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris