विदयुत विभाग

विभाग :- विदयुत विभाग

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्री.प्रभाकर वसईकर
2) पदनाम कार्यकारी अभियंता
3)ई-मेल ee@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६००६
Ext.No. १६०१

विदयुत विभागाची कामे

  1. विकास प्राधिकरणाच्या विविध पेठांमध्ये नागरिकांच्या सोयीकरीता अंतर्गत व बहिर्गत रस्त्यांवर दिवाबत्तीची (LED Street Light) उभारणी करणे .
  2. विकास प्राधिकरणाच्या विविध पेठांमधील विदयुत वाहिनी स्थलांतरीत करणे, उपस्कर वाहिनी काढून भूमिगत करणे .
  3. स्थापत्य विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामातील विदयुत विषयक कामे करणे.
  4. वीज मीटर जोडणीकरता ना हरकत प्रमाणपत्र देणे .
  5. विकास प्राधिकरणाच्या विविध पेठांमधील प्रगतीपथावर असणाऱ्या विदयुत विषयक कामांबाबत नियोजन करणे व देखरेख करणे .
  6. विकास प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील विविध विदयुत व इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणेच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे पहाणे .
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्री प्रभाकर वसईकर कार्यकारी अभियंता
श्री राहुल राठोड उप-अभियंता(अतिरिक्त कार्यभार)
श्रीमती दिप्ती येवले सहाय्यक अभियंता
श्री सतीश लहाने सहाय्यक लेखाधिकारी
श्री प्रशांत सावंत इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिकी
श्री विलास यादव मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris