अतिक्रमण विभाग

विभाग :- अतिक्रमण विभाग

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्री अभिषेक देशमुख
2) पदनाम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
3) ई-मेल dyceoench@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६००२
Ext.No. १२०१.

क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून उपअभियंता दर्जाचे अधिकारी कामकाज पाहतात. प्राधिकरणामध्ये एकूण 1, 2, 3, 4,5 असे पाच झोन कार्यरत आहे. त्यांची संरचना थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र. झोन पेठ क्र. क्षेत्रीय अधिकारी/शाखा अभियंता यांचे नाव व पदनाम दूरध्वनी क्रं
1 झोन क्र.1 1 to 10
1 ते 4
6 ते 10, BDC
श्रीमती सारिका भुजबळ, सहाय्यक अभियंता (श्रेणी-I)
1) श्री. पडघळमल, (से.नि.)
(020)-27166031

2 झोन क्र.2 11 ते 22
11 ते 15
16 ते 22, CDC
श्री.वसंत नाईक, उप अभियंता(अतिरिक्त कार्यभार)
1)श्रीमती.मृदुल केळकर, सहाय्यक अभियंता
(020)-27166042
(020)-27166046
3 झोन क्र.3 23 ते 33
23 ते 27अ, ADC
28 ते 31
32 ते33
श्रीमती सारिका भुजबळ, सहाय्यक अभियंता (श्रेणी-I)(अतिरिक्त कार्यभार)
1) श्री.प्रकाश परदेशी, (से.नि.)
(020)-27166031
4 झोन क्र.4 34 ते 42
38 ते42
34 ते 37
श्री.वसंत नाईक, उप अभियंता
1) श्री. अशोक पाटील, (से.नि)शाखा अभियंता
(020)-27166042
(020)-27166043
5 झोन क्र.5 5, 8 व 12
5 व 8
12
श्री.दत्तात्रय पवार, शाखा अभियंता(अतिरिक्त कार्यभार)
1) श्री.दत्तात्रय पवार, शाखा अभियंता
(020)-27166036
(020)-27166036

विभागाची कामे –

  1. अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेणे.
  2. अनधिकृत बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमान्वये नोटीस देणे.
  3. प्राधिकरण नियोजन नियंत्रण हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे निष्कासनाची कार्यवाही करणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्री अभिषेक देशमुख उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री वसंत नाईक उप अभियंता, झोन क्रं.4/झोन क्र.2 (अतिरिक्त कार्यभार )
श्रीमती सारिका भुजबळ सहाय्यक अभियंता , झोन क्रं.1/झोन क्र.3 (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री दत्तात्रय पवार शाखा अभियंता, झोन क्रं.5 (अतिरिक्त कार्यभार)
श्रीमती मृदुल केळकर सहाय्यक अभियंता
श्री अशोक पाटील सेवानिवृत्त
श्री बाळू तुळवे मजदूर
श्री रघुनाथ झोरे मजदूर
१० श्री नितीन लोहकरे मजदूर
११ श्री छगन खैरनार मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris