अभियांत्रिकी विभाग- अ

विभाग :- अभियांत्रिकी अ

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्रीमती सारिका भुजबळ
2) पदनाम कार्यकारी अभियंता(अतिरिक्त कार्यभार)
3)ई-मेल eea@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६०३१
Ext.No. १३०४

अभियांत्रिकी विभाग- अ (पेठ क्र. 1 ते 22)

अभियांत्रिकी विभागामार्फत सर्वसाधारणपणे विविध पेठांमधील अभियांत्रिकी कामाचे आराखडे व अंदाजपत्रके तयार करणे, अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्राधिकरण सभेची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर त्या कामाच्या निविदा मागवून सदर बांधकामाच्या योजना अंमलात आणण्याचे काम करण्यात येते. विभागाची कामे:-

  1. प्राधिकरण हद्दीतील सार्वजनिक रस्ते विकास तसेच उड्डाण पुलाची कामे करणे.
  2. प्राधिकरणातील रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, भाजीमंडई, बगीचा, क्रिडांगण इ. विकास कामे करणे.
  3. प्राधिकरणातील गृहयोजना विकसित करणे तसेच इतर विकासाची कामे करणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती सारिका भुजबळ कार्यकारी अभियंता(अतिरिक्त कार्यभार) / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-I
श्री दत्तात्रय पवार शाखा अभियंता
श्री विकास वाघमारे कनिष्ठ अभियंता
श्री अमोल कांबळे सहाय्यक लेखाधिकारी
श्री गिरिष पुजारी सेवानिवृत्त
श्री अच्युत उदावंत सेवानिवृत्त
श्री नितीन दिवे कारकुन मिस्त्री
श्री नितीन दिवे कारकुन मिस्त्री
श्री भांडवलकर मजदूर
श्री भालचंद्र खानेकरलकर मजदूर
१० श्री तानाजी भोंडवे मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris