अभियांत्रिकी विभाग- ब

विभाग :- अभियांत्रिकी ब

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्री.प्रभाकर वसईकर
2) पदनाम कार्यकारी अभियंता
3)ई-मेल ee@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६००६
Ext.No. १६०१

अभियांत्रिकी विभाग- ब (पेठ क्र. 23 ते 42)

अभियांत्रिकी विभागामार्फत सर्वसाधारणपणे विविध पेठांमधील अभियांत्रिकी कामाचे आराखडे व अंदाजपत्रके तयार करणे, अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्राधिकरण सभेची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर त्या कामाच्या निविदा मागवून सदर बांधकामाच्या योजना अंमलात आणण्याचे काम करण्यात येते. विभागाची कामे:-

  1. प्राधिकरण हद्दीतील सार्वजनिक रस्ते विकास तसेच उड्डाण पुलाची कामे करणे.
  2. प्राधिकरणातील रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, भाजीमंडई, बगीचा, क्रिडांगण इ. विकास कामे करणे.
  3. प्राधिकरणातील गृहयोजना विकसित करणे तसेच इतर विकासाची कामे पाहणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्री प्रभाकर वसईकर कार्यकारी अभियंता
श्री वसंत नाईक उप-अभियंता
श्री विठ्ठल गायकवाड कनिष्ठ अभियंतायंता
श्री विश्वनाथ क्षीरसागर कनिष्ठ अभियंतायंता
श्री अमोल कांबळे सहाय्यक लेखाधिकारी
श्री अशोक पाटील सेवानिवृत्त
श्री दाऊदअली शिकलगार सेवानिवृत्त
श्री विशाल खानेकर मजदूर
श्री भानुदास चिव्हे माळी(उद्यान)

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris