सूचना

सूचना

अ क्र. शीर्षक सूचना
1 प्राधिकरण लॉटरी - यशस्वी लाभार्थी करीता महत्वाची सूचना सूचना पहा
2 प्राधिकरण लॉटरी - यशस्वी लाभार्थीना विशेष सूचना सूचना पहा
3 LIG प्रवर्गातील विजयी उमेदवाराची यादी सूचना पहा
4 EWS प्रवर्गातील विजयी उमेदवाराची यादी सूचना पहा
5 प्राधिकरण लॉटरी सोडत दिनांक 21 मे 2021 रोजी सकाळी 8 वाजता ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे सूचना पहा
6 सोडतीसाठीच्या अंतिम अर्जाची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत तसेच सोडतीच्या सुधारीत दिनांकबाबत जाहीर निवेदन सूचना पहा
7 जाहीर निवेदन - सोडतीसाठी स्वीकृत अर्जाची अंतिम यादी दिनांक 06-05-2021 रोजी सायंकाळी 6 वाजता प्रसिद्ध करणेत येईल सूचना पहा
8 प्राधिकरण पेठ क्र . १२ येथील 3317 EWS आणि 1566 LIG करीताची लॉटरी प्रक्रीया मुदतवाढीबाबत अधिक माहिती. सूचना पहा
9 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, पुणे 44 कार्यालयातील प्रिंटर्स मधील टोनर रिफीलिंगसाठी नोंदणीकृत उत्पादक / व्यावसायिक/पुरवठादाराकडून दरपत्रक मागविणेबाबत. सूचना पहा
10 विकास प्राधिकरणामध्ये बसविणेत आलेल्या विद्युत संचमांडणीकरीता Earthing करणे तसेच विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
11 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करणेबाबत सूचना पहा
12 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या नविन प्रशासकीय इमारती मधील प्रसाधन गृहांची (Plumbing Work) दुरूस्ती करणेबाबत. सूचना पहा
13 दरपत्रक मागविणेबाबतची सुचना :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या नविन प्रशासकीय इमारत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे निवासस्थान येथे उंदीर मारणेसाठी पेस्ट कंट्रोल करणेचे कामाबाबत सूचना पहा
14 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी MMBR STPs (As per specified capacities and specifications) चे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
15 दरपत्रक मागविणेबाबतची सुचना :- प्राधिकरण कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, सर्व्हर व नेटवर्किंग करीता वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत सूचना पहा
16 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी Organic Waste Converter चा पुरवठा करणेचे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
17 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी Aluminium Formwork पुरवठा करणेचे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
18 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी Outdoor Gym equipment, ferro Crete structures and various outdoor plant species, drip irrigation purpose items and pumps etc चे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
19 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी MMBR STPs (As per specified capacities and specifications) चे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
20 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी महावितरण कंपणीचे मिटर उभारणीकरीता आवश्यक मिटर पॅनलचे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
21 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी महावितरण कंपणीचे मिटर उभारणीकरीता आवश्यक मिटर पॅनलचे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
22 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी महावितरण कंपणीचे मिटर उभारणीकरीता आवश्यक मिटर पॅनलचे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
23 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी महावितरण कंपणीचे मिटर उभारणीकरीता आवश्यक मिटर पॅनलचे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
24 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी 1600A VCB आणि 7 वे RMU चे दरपत्रके मागविणे बाबत सूचना पहा
25 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी 4 वे आणि 6 वे फ़िडर पिलरचे दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
26 दरपत्रक मागविणेबाबतची सुचना :- पेठ क्र. 5 व 8 मधील खुले प्रदर्शन केंद्राच्या कामातील Entrance Gate च्या विद्युत रोषनाई करणेच्या कामाबाबत सूचना पहा
27 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी डिझेल पंपाचे दरपत्रके मागविणे बाबत सूचना पहा
28 दरपत्रक मागविणेबाबतची सुचना - विकास प्राधिकरण कार्यालयातील अधिका-यांमार्फ़त कार्यालयीन कामकाजाकरीता वापरण्यात येणा-या ई-मेल आयडीचे नुतनीकरण करणेबाबत सूचना पहा
29 मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे निवासस्थान येथे बसविण्यात आलेल्या Inverter करीता बॅटरी खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
30 दरपत्रक मागविणेबाबत :- विकास प्राधिकरण कार्यालयातील वॉटर कुलर आणि वॉटर प्युरीफ़ायर यांचे देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत सूचना पहा
31 प्राधिकरणाची नवीन प्रशासकीय इमारत व परिसर इ. दैनंदिन साफसफाई करताना 1) पाण्याची टाकी साफ करणे 2) ॲल्युमिनिअम कम्पोजीट पॅनल व खिडक्यांच्या काचा साफ करणे सूचना पहा
32 प्राधिकरणाची नवीन प्रशासकीय इमारत व परिसर इ. दैनंदिन साफसफाई करताना 1) पाण्याची टाकी साफ करणे 2) ॲल्युमिनिअम कम्पोजीट पॅनल व खिडक्यांच्या काचा साफ करणे सूचना पहा
33 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करणेबाबत. सूचना पहा
34 प्राधिकरण कार्यालयाच्या इमारतीच्या A आणि D विंग दरम्यान वॉकवेवर अ‍ॅल्युमिनियम कंपोझिट पॅनेल आणि बर्डनेट निश्चित करण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना पहा
35 प्राधिकरण कार्यालयामध्ये मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व विभागप्रमुख यांचे कक्षामध्ये Acrylic Sheet बसविणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना पहा
36 दरपत्रक मागविणेबाबतची सुचना :- विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील डिझेल जनरेटरच्या 3 वर्षे कालावधीकरीता देखभाल व दुरुस्तीच्या कामाबाबत (Comprehensive) सूचना पहा
37 विकास प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीकरीता विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत ... सूचना पहा
38 प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी व ५ व्या मजल्यावरील मुख्य रचनाकार व नगर रचनाकार यांचे कक्षात पडदे बसविणेचे काम .. सूचना पहा
39 प्राधिकरण कार्यालयाच्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्य प्रशासकीय इमारतीकरीता विद्युत रोषणाई करणेबाबत… सूचना पहा
40 विकास प्राधिकरण कार्यालय आणि मा.मुख्य कार्यकारी यांचे निवासस्थानामधील EPABX यंत्रणेच्या देखभाल व दुरूस्तीच्या कामाबाबत.(Second Call) सूचना पहा
41 विकास प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील CCTV कॅमेरा व इतर सुरक्षा यंत्रणेकरीता देखभाल दुरूस्ती करणेच्या कामाबाबत.(Second Call) सूचना पहा
42 प्राधिकरणातील विविध किफायतशीर गृहयोजना प्रकल्पांचे RERA मध्ये नोंदणी करण्याकरीता सल्लगार/सनदी लेखापाल नियुक्त करण्याबाबत (निविदा संच) सूचना पहा
43 प्राधिकरणातील विविध किफायतशीर गृहयोजना प्रकल्पांचे RERA मध्ये नोंदणी करण्याकरीता सल्लगार/सनदी लेखापाल नियुक्त करण्याबाबत (दरपत्रक सूचना) सूचना पहा
44 विकास प्राधिकरण कार्यालय आणि मा.मुख्य कार्यकारी यांचे निवासस्थानामधील EPABX यंत्रणेच्या देखभाल व दुरूस्तीच्या कामाबाबत. सूचना पहा
45 विकास प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील CCTV कॅमेरा व इतर सुरक्षा यंत्रणेकरीता देखभाल दुरूस्ती करणेच्या कामाबाबत. सूचना पहा
46 विकास प्राधिकरणातील विविध विभागांकरीता 8 kVA क्षमतेचा Online UPS खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
47 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये बसविण्यात आलेल्या Server करीता 1 kVA Online UPS खरेदी करणेबाबत. सूचना पहा
48 विकास प्राधिकरण कार्यालयामध्ये करारपद्धतीने सेवानिवृत्त अधिका-यांची नियुक्ती करणेबाबत सूचना पहा
49 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37(1) अन्वये नोटीस सूचना पहा
50 प्राधिकरण कार्यालयाचे संकेतस्थळ पुढील 3 वर्षे अद्यावत ठेवणेकरीता नविन एजन्सी नियुक्त करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना पहा
51 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करणेबाबत. सूचना पहा
52 प्राधिकरण पेठ क्र. ५ व ८ येथे सोलार पॉवर प्लान्ट उभारणेकरीता EOI सादर करणेबाबत.. सूचना पहा
53 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये बसविण्यात आलेल्या Server करीता 1 kVA Online UPS खरेदी करणेबाबत. सूचना पहा
54 प्राधिकरण मुख्य प्रशासकीय इमारतीमध्ये उद्वाहनांकरीता बसविण्यात आलेल्या 4 नग Online UPS यांचे 3 वर्षे कालावधीकरीता देखभाल व दुरुस्ती (Comprehensive) करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
55 विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांमार्फत कार्यालयीन कामकाजाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या ई-मेल आयडी चे नूतनीकरण करणे करिता दरपत्रके मागविणेबाबत . सूचना पहा
56 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१)अन्वये नोटीस सूचना पहा
57 प्राधिकरण कार्यालयाचे अस्तित्वात असलेल्या झेरॉक्स मशीनसाठी लागणारे शाई टोनर व देखभाल दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत.. सूचना पहा
58 कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार यांची नियुक्ती करण्याबाबत सूचना पहा
59 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ,आकुर्डी पुणे -४४ कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखन सामुग्री पुरविण्याकरीता नोंदणीकृत उत्पादक/व्यावसायीक / पुरवठादारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
60 करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत सूचना पहा
61 सार्वजनिक निमसार्वजनिक वापर विभागात/सार्वजनिक सुविधा भूखंडात/सुविधा भूखंडात (Amenity Space Area) अनुज्ञेय करावयाचे वापर व वाणिज्य वापराकरीता ०.१५ चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुषंगाने फेरबदल प्रस्ताव सूचना पहा
62 सूचना क्रं १ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
63 सूचना क्रं २ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
64 सूचना क्रं ३ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
65 सूचना क्रं ४ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
66 सूचना क्रं ५ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
67 सूचना क्रं ६ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
68 सूचना क्रं ७ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
69 सूचना क्रं ८ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
70 सूचना क्रं ९ :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
71 सूचना क्रं १० :पेठ क्रं. २४ येथे दुय्यम सुविधा केंद्रामध्ये व्यापारी संकुल बांधणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
72 विकास प्राधिकरणातील विविध विभागांकरीता 8 kVA क्षमतेचा Online UPS खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
73 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस १ मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करणेबाबत सूचना पहा
74 विकास प्राधिकरण कार्यालयाच्या इमारतीतील सातव्या मजल्यावरील पाण्याची मोटरकरीता नवीन स्टार्टर खरेदी करणेबाबत ... सूचना पहा
75 नविन प्रशासकीय इमारती मधील 7 व्या मजल्यावरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कक्ष व अँटी चेंबर मधील खिडक्यांसाठी पडदे (Roller Blinds) पुरवठा करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.. सूचना पहा
76 प्राधिकरणाच्या ए विंग मधील ३,४ व ५ व्या मजल्यावरील तुटलेल्या खिडक्यांची दुरुस्ती करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.. सूचना पहा
77 विकास प्राधिकरणातील विविध विभागांकरीता प्रिंटर खरेदी करणेबाबत.. सूचना पहा
78 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ,आकुर्डी पुणे -४४ कार्यालयातील प्रिंटर्स मधील टोनर रिफीलींगसाठी नोंदणीकृत उत्पादक/व्यावसायीक / पुरवठादारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
79 मुदतवाढ सूचना : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ,आकुर्डी पुणे -४४ कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखन सामुग्री पुरविण्याकरीता नोंदणीकृत उत्पादक/व्यावसायीक / पुरवठादारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
80 सूचना क्र. ५ - विकास प्राधिकरण पेठ क्र. १२ येथील प्रस्तावित गृहयोजनेकरीता उभारावयाच्या सबस्टेशनचे अंदाजपत्रक बनवणेकरीता दरपत्रके सदर करणेबाबत . सूचना पहा
81 सूचना क्र. ४ - विकास प्राधिकरण पेठ क्र. १२ येथील प्रस्तावित गृहयोजनेकरीता उभारावयाच्या सबस्टेशनचे अंदाजपत्रक बनवणेकरीता दरपत्रके सदर करणेबाबत . सूचना पहा
82 सूचना क्र. ३ - विकास प्राधिकरण पेठ क्र. १२ येथील प्रस्तावित गृहयोजनेकरीता उभारावयाच्या सबस्टेशनचे अंदाजपत्रक बनवणेकरीता दरपत्रके सदर करणेबाबत . सूचना पहा
83 सूचना क्र. २ - विकास प्राधिकरण पेठ क्र. १२ येथील प्रस्तावित गृहयोजनेकरीता उभारावयाच्या सबस्टेशनचे अंदाजपत्रक बनवणेकरीता दरपत्रके सदर करणेबाबत . सूचना पहा
84 सूचना क्र. १ - विकास प्राधिकरण पेठ क्र. १२ येथील प्रस्तावित गृहयोजनेकरीता उभारावयाच्या सबस्टेशनचे अंदाजपत्रक बनवणेकरीता दरपत्रके सदर करणेबाबत . सूचना पहा
85 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये नोटीस - Commercial use of lands in proposed reservation / possession of the Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd. सूचना पहा
86 मुदतवाढ सूचना : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ,आकुर्डी पुणे -४४ कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखन सामुग्री पुरविण्याकरीता नोंदणीकृत उत्पादक/व्यावसायीक / पुरवठादारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
87 विकास प्राधिकरणातील विविध विभागांकरीता प्रिंटर खरेदी करणेबाबत.. सूचना पहा
88 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करणेबाबत ... सूचना पहा
89 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ,आकुर्डी पुणे -४४ कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखन सामुग्री पुरविण्याकरीता नोंदणीकृत उत्पादक/व्यावसायीक / पुरवठादारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
90 विकास प्राधिकरण कार्यालयाकरीता प्रिंटर खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
91 प्राधिकरण कार्यालकरीता बॅगेज स्कॅनर खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
92 पेठ क्र. १२ मधील प्रस्तावित गृहयोजनेच्या अंदाजपत्रकासाठी फेरोक्रीट चे दर मागविणेबाबत . सूचना पहा
93 पेठ क्र. १२ मधील प्रस्तावित गृहयोजनेच्या अंदाजपत्रकासाठी ओपन जिमच्या साहित्याचे दर मागविणेबाबत सूचना पहा
94 सूचना क्र.४ : पेठ क्र.३०-३२ वाल्हेकरवाडी किफायतशीर गृहप्रकल्प योजनेसाठी सुधारित अंदाजपत्रकातील दरसूचीमध्ये नसलेल्या बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
95 सूचना क्र.३ : पेठ क्र.३०-३२ वाल्हेकरवाडी किफायतशीर गृहप्रकल्प योजनेसाठी सुधारित अंदाजपत्रकातील दरसूचीमध्ये नसलेल्या बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
96 सूचना क्र.२ : पेठ क्र.३०-३२ वाल्हेकरवाडी किफायतशीर गृहप्रकल्प योजनेसाठी सुधारित अंदाजपत्रकातील दरसूचीमध्ये नसलेल्या बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
97 सूचना क्र.१: पेठ क्र.३०-३२ वाल्हेकरवाडी किफायतशीर गृहप्रकल्प योजनेसाठी सुधारित अंदाजपत्रकातील दरसूचीमध्ये नसलेल्या बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
98 विकास प्राधिकरणातील विविध विभागांकरिता प्रिंटर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत .. सूचना पहा
99 प्राधिकरण कार्यालकरीता चहा व कॉफी मशीन खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
100 प्राधिकरण कार्यालयाकरीता सर्व्हर करीता Back Up Software खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
101 प्राधिकरण कार्यालयाकरिता सर्व्हर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
102 प्राधिकरण कार्यालकरीता चहा व कॉफी मशीन खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
103 प्राधिकरण कार्यालयाकरीता सर्व्हर करीता Back Up Software खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
104 प्राधिकरण कार्यालयाकरिता सर्व्हर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
105 करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत सूचना पहा
106 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करणेबाबत सूचना पहा
107 मुदतवाढ सूचना क्रं.१ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
108 मुदतवाढ सूचना क्रं.२ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
109 मुदतवाढ सूचना क्रं.३ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
110 मुदतवाढ सूचना क्रं.४ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
111 मुदतवाढ सूचना क्रं.५ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
112 मुदतवाढ सूचना क्रं.६ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
113 सूचना क्रं.१ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
114 सूचना क्रं.२ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
115 सूचना क्रं.३ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
116 सूचना क्रं.४ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
117 सूचना क्रं.५ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
118 सूचना क्रं.६ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
119 सूचना क्रं.७ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
120 एकत्रीत सूचना : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
121 मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,विकास प्राधिकरण यांच्या निवासस्थानी RO वॉटर प्युरीफ़ायरचा पुरवठा करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
122 विकास प्राधिकरणाच्या बॅटरी रूममध्ये २ नग Exhaust Fan बसविणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
123 संतश्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज पालखीचे स्वागत व्यवस्था करणेकामी साहित्य पुरवठा करणेबाबत सूचना पहा
124 प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील HCMTR रस्त्याच्या जागेवरील होर्डिंग निष्कासनानंतर जप्त केलेल्या भंगार स्टीलची विक्री सूचना पहा
125 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये नोटीस सूचना पहा
126 विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांमार्फत कार्यालयीन कामकाजाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या ई-मेल आयडी चे नूतनीकरण करणे करिता दरपत्रके मागविणेबाबत . सूचना पहा
127 सूचना क्रं 1 : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
128 सूचना क्रं 2 : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
129 सूचना क्रं 3 : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
130 सूचना क्रं 4 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
131 सूचना क्रं 5 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
132 सूचना क्रं 6 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
133 सूचना क्रं 7 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
134 सूचना क्रं 8 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
135 सूचना क्रं 9 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
136 सूचना क्रं 10 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
137 सूचना क्रं 11 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
138 एकत्रीत सूचना : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
139 प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील पहिला मजला भूविभाग येथे करण्यात आलेल्या केबिनसाठी तसेच उप मुकाअ प्रशासन यांचे केबिन मध्ये काचेचा दरवाजा बसविणेचे काम ... सूचना पहा
140 विकास प्राधिकरणाच्या लेखा विभागाकरीता प्रिंटर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत... सूचना पहा
141 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत साऊंड सिस्टीम साहित्य खरेदी करणेबाबत.... सूचना पहा
142 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत Telescopic Tower Ladderखरेदी करणेबाबत.... सूचना पहा
143 प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये महाराष्ट्र दिनानिमित्त स्पिकर यंत्रणेची व्यवस्था करणेच्या कामाकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
144 प्राधिकरणाच्या प्रशासकिय इमारतीमधील सोलार यंत्रणेसाठी नविन Inverter खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
145 प्राधिकरणाच्या प्रशासकिय इमारतीमधील सोलार यंत्रणेसाठी नविन Inverter खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
146 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत बसविण्यात आलेल्य वॉटर कुलर व वॉटर प्युरीफ़ायर यांचे देखभाल दुरुस्ती (Comprehensive) करणेसाठी 1 वर्ष कालावधीकरीता एजन्सी नियुक्ती करणेबाबत . सूचना पहा
147 विषय : विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत बसविण्यात आलेल्या अग्निशमन यंत्रणेकरीता देखभाल दुरुस्ती (Comprehensive) करणेकरीता 3 वर्ष कालावधीसाठी एजन्सी नियुक्ती करणेबाबत सूचना पहा
148 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भू-विभाग येथे केबीनसाठी काचेचा दरवाजा बसविणेकरीता तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (Second Call) सूचना पहा
149 विकास प्राधिकरणाच्या बॅटरी रुममध्ये 2 नग Exhaust Fan बसविणेच्या कामाकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
150 विकास प्राधिकरणाच्या 46 व्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रशासकीय इमारतीमध्ये सजावट करणेच्या कामाकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत……… सूचना पहा
151 निवासी भुखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत शुध्दपत्रक क्र.2 सूचना पहा
152 प्रथम मुदतवाढ : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
153 निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबतचे शुध्दीपत्रक सूचना पहा
154 प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील पहिला मजला भू-विभाग येथे करण्यात आलेल्या केबीनसाठी काचेचा दरवाजा बसविणेच्या कामाकरीता तयार करण्यात येणा-या अंदाजपत्रकासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
155 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत बसविण्यात आलेल्या वॉटर कुलर व वॉटर प्युरीफ़ायर यांचे देखभाल दुरुस्ती (Comprehensive) करणेसाठी 1 वर्ष कालावधीकरीता एजन्सी नियुक्ती करणेबाबत . सूचना पहा
156 सूचना क्रं 1 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
157 सूचना क्रं 2 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
158 सूचना क्रं 3 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
159 सूचना क्रं 4: पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
160 सूचना क्रं 5 :पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
161 सूचना क्रं 6 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
162 सूचना क्रं 7 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
163 सूचना क्रं 8 :पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
164 सूचना क्रं 9 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
165 सूचना क्रं 10 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
166 सूचना क्रं 11 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
167 सूचना क्रं 12 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
168 सूचना क्रं 13 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
169 सूचना क्रं 14 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
170 सूचना क्रं 15 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
171 सूचना क्रं 16 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
172 सूचना क्रं 17 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
173 एकत्रीत सूचना : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
174 सूचना क्रं 1: विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
175 सूचना क्रं 2: विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
176 सूचना क्रं 3: विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
177 सूचना क्रं 4 : विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
178 सूचना क्रं 5 : विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
179 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी अल्युफ़ॉर्म फ़ॉर्मवर्क पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
180 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी अल्युफ़ॉर्म फ़ॉर्मवर्क पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
181 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्युत रोषणाई व स्पिकर यंत्रणेची व्यवस्था करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
182 प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीमधील बॅटरीज निर्लेखीत करणेसाठी दरपत्रके मागविणे. सूचना पहा
183 E-Notice Notice for quotation of printer. सूचना पहा
184 E-Notice शुध्दीपत्रक ई-निविदा सूचना क्र.भू-01 सन 2017-18. सूचना पहा
185 E-Notice शुध्दीपत्रक ई-निविदा सूचना क्र.भू-03 सन 2017-18 सूचना पहा
186 Notice पवीज पडणे पुरपरिस्थिती या प्रसंगापासून नागरीकांचे संरक्षण करण्यासंदर्भात उपाययोजना करणेबाबत. सूचना पहा
187 E-Notice प्राधिकरण कार्यालयातील जुन्या फर्निचरची विक्री करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
188 E-Notice Quotation Notice No.Eng / B 04- For 2017-18 सूचना पहा
189 E-Notice प्राधिकरणातील जागेवर कायमस्वरुपी फलक लावणेबाबचे दरपत्रक सुचनादारांपात्र यादी सूचना पहा
190 E-Notice सदनिका व दुकाने विक्रीसाठी पात्र व अपात्र अर्जदारांपात्र यादी सूचना पहा
191 E-Notice गृहयोजनेतील शिल्लक सदनिका व दुकानांची पात्र व अपात्र यादी सूचना पहा
192 E-Notice Electrical Jahir Nivida सूचना पहा
193 E-Notice land - 1 Jahir Notice सूचना पहा
194 E-Notice land - 1 Jahir Nivadan सूचना पहा
195 E-Notice Education Land 1st Extention सूचना पहा
196 E-Notice jahir notice land - 1 सूचना पहा
197 E-Notice Land & Flat Transfarant Rate सूचना पहा
198 E-Notice SEVANIVRUTTI ARJ सूचना पहा
199 E-Notice SEVANIVRUTTI JAHIRAT सूचना पहा
200 Engg.A E-Notice a-1-1 सूचना पहा
201 E-Notice Gurhayojana JAHIR NOTICE सूचना पहा
202 E-Notice Mahiti Pustak सूचना पहा

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris